We hebben 116 zoekresultaten gevonden voor ''

Routebeschrijving directiekantoor

08-04-2021

ISBG is gehuisvest in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad (SER)

Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag

Vanuit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam
Bij het Prins Clausplein komen de rijkswegen A12 (Utrecht – Den Haag) en A4 (Amsterdam – Rotterdam) samen. Volg hier de borden richting Den Haag. U rijdt dan op de Utrechtsebaan. De eerste afslag Voorburg en de tweede afslag Bezuidenhout rijdt u voorbij. Pas bij de derde afslag Centrum (afrit 2) verlaat u de Utrechtsebaan. Bij de eerste twee verkeerslichten gaat u rechtdoor. Bij het derde verkeerslicht rechtsaf, de Bezuidenhoutseweg op. Na zo’n 200 meter ligt aan uw linkerhand het SER-gebouw.

Vanuit Leiden
Rijksweg A44 volgen door Wassenaar tot aan het grote kruispunt Benoordenhoutseweg/Laan van Nieuw Oost Indie. U gaat hier linksaf (richting Voorburg). Bij het eerste verkeerslicht gaat u rechtsaf, de Bezuidenhoutseweg op. Na zo’n 400 meter treft u aan uw rechterhand het SER-gebouw aan.

Parkeergelegenheid
U kunt uw auto parkeren op het terrein vóór het SER-gebouw. De toegang is geregeld met slagbomen. Er is over het algemeen voldoende ruimte, helaas kunnen wij geen parkeerplaatsen reserveren of garanderen. In de omgeving van de SER is ook parkeergelegenheid (aan de Bezuidenhoutseweg tot 14.00 uur betaald). QPark New Babylon (bij Centraal Station) biedt volop ruimte.

Reizend per openbaar vervoer, komende vanaf Centraal Station
Bij het verlaten van de stationshal aan de voorzijde, slaat u rechtsaf (richting de Utrechtsebaan). U loopt rechtdoor bij de eerstvolgende twee verkeerslichten (u kruist de Utrechtsebaan). Na zo’n 200 meter vindt u aan uw linkerhand het SER-gebouw. Een wandeling van ongeveer 8 minuten.

Contact

25-03-2021

Directiekantoor ISBG
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
Postbus 90405, 2509 LK Den Haag

Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17 uur

088 – 3037330
info@isbg.nl

Volg ons op LinkedIn.

KvK 86069845
NL95 RABO 0357 111 702
BTW-nr 863851289B01

Dossierbehandeling ISBG
Postbus 625, 3300 AP Dordrecht Antwoordnummer 3053, 3300 VB Dordrecht

Is uw aanmelding voor een tegemoetkoming bij ons in behandeling en heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw dossierbehandelaar. De contactgegevens vindt u in onze brieven.

Twijfelt u of u zich kunt aanmelden?
Of heeft u een andere vraag over de tegemoetkoming? Kijk dan hier of lees de
de Veelgestelde vragen.


Laatste nieuws

25-03-2021

Asbest-gerelateerd nieuws vindt u op de website van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

KLM gaat personeel compenseren voor blootstelling chroom-6

KLM heeft na overleg met vakbonden een collectieve compensatieregeling opgesteld voor vroegere en huidige medewerkers die een aandoening hebben die mogelijk is veroorzaakt door chroom-6. De regeling bestaat uit verschillende componenten, waaronder een financiële tegemoetkoming en volgt op een eerder uitgevoerd blootstellingsonderzoek van de luchtvaartmaatschappij.

Lees het volledige artikel in het FD.

Disclaimer

24-03-2021

Als u onze website bezoekt, verwacht u betrouwbare en actuele informatie. Wij besteden dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Maar er kunnen onjuistheden en onvolledigheden op staan. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Wilt u zekerheid hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen? Dan kunt u de originele documenten raadplegen (zoals die in bijvoorbeeld de Staatscourant worden gepubliceerd). Of advies vragen aan een rechtshulpverlener.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
– ISBG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
– ISBG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar onze website.
– ISBG is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
– Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISBG.

Cookie verklaring

24-03-2021

Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG)
versie 6 oktober 2022

Deze verklaring gaat over onze cookies en webstatistiekprogramma. De cookies die wij gebruiken maken een beperkte inbreuk op de privacy van onze websitebezoekers. We gebruiken deze cookies voor het analyseren en het verbeteren van het gebruik van de website. Vanwege deze beperkte inbreuk op uw privacy, zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen via een cookiemelding.

Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website maken wij gebruik van Plausible. Dit is de meest privacy vriendelijke analysetool die momenteel beschikbaar is.

Indien u helemaal geen cookies wilt, raden wij aan om dat in te stellen via uw browser instellingen. Zie voor uitleg: https://veiliginternetten.nl/uitlegvideos/

Privacyverklaring

19-03-2021

Privacyverklaring Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG)
versie december 2022

Hieronder vertellen we welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we dat doen, voor welke doelen, met wie we dat doen en op basis van welke grondslagen.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens als u zich via onze website www.isbg.nl aanmeldt voor een tegemoetkoming?

Wij hebben uw contactgegevens nodig om u na uw aanmelding te bellen en een aanvraagset toe te sturen. Deze aanvraagset bestaat uit vier formulieren die we graag ingevuld en ondertekend van u retour ontvangen. Eén formulier is de officiële aanvraag voor een tegemoetkoming bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Aan ander formulier is de medische machtiging; deze heeft onze medisch adviseur nodig om medische informatie over u bij uw artsen te kunnen opvragen. We vragen alleen informatie op die noodzakelijk is voor de beoordeling door het Deskundigenpanel op basis van het protocol behorend bij uw beroepsziekte. Zo vragen we uw bedrijfsarts niet om het gehele dossier, maar stellen we hem gerichte vragen, zoals “Is de diagnose volgens u terug te voeren op de stoffen waaraan werknemer is blootgesteld?”.

Met het gegevensformulier vragen wij u uw gegevens te controleren en waar nodig aan te vullen, onder meer met uw IBAN en informatie over uw eventuele partner. Met het toestemmingformulier vragen we u of u toestemming wil geven voor het verdere gebruik van uw persoonsgegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek door Lexces. Tijdens het huisbezoek maken we een rapport met gegevens over uw arbeidsverleden en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit ‘Rapport blootstelling door arbeid’ gaat samen met de medische informatie naar Bureau Lexces en het Deskundigenpanel zodat het panel kan beoordelen of er sprake is van een beroepsziekte van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Tijdens de gehele aanvraagprocedure wisselen we de noodzakelijke persoonsgegevens uit met het Deskundigenpanel en de SVB.

De algemene basis hiervoor is artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Op basis van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) is de SVB verantwoordelijk voor het uitkeren van de tegemoetkoming. De SVB is een overheidsorganisatie. In de regeling TSB en samenwerkingsovereenkomsten zijn de taken van en wijze van uitwisseling tussen SVB, Lexces en ISBG (waarbij elke organisatie zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is) uitgewerkt.

Tot slot heeft Lexces kennisopbouw en preventie (onderzoek) als wettelijke taak. Het verdere gebruik van gegevens van aanvragers met het oog op (wetenschappelijk) onderzoek is toegestaan op basis van artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de AVG. In dit onderzoek zijn de gegevens niet meer naar u herleidbaar. Hoewel voor deze taak van Lexces in de AVG en regeling TSB een wettelijke basis te vinden is, informeren wij u hierover met het hierboven genoemde toestemmingsformulier en vragen we uw toestemming voor dit verdere gebruik van uw gegevens.

Met zzp’ers, tijdelijke krachten en partners met wie we samenwerken en die geen verwerkers zijn, sluiten we een geheimhoudingsovereenkomst indien deze partijen in het kader van die samenwerking persoonsgegevens van aanvragers moeten verwerken. De betrokken medici vallen onder het medisch beroepsgeheim.

We gebruiken uw persoonsgegevens ook wanneer u bezoeker van onze website, sollicitant of zakelijke contact bent, voor:
• (technisch) onderhouden en verbeteren van onze website. Zie hiervoor onze cookie verklaring.
• de nieuwsbrief die we samen met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) versturen. Deze sturen we alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven door middel van het invullen van uw e-mailadres. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en we versturen ook geen e-mails namens derde partijen. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen we de datum en het tijdstip van uw inschrijving. Hiermee kunnen we aantonen dat u toestemming heeft gegeven.
• de reguliere bedrijfsvoering. In het kader van bijvoorbeeld sollicitaties. Als u bij ons solliciteert, vragen we uiteraard uw toestemming voor we contact opnemen met eventuele referenties. Verder verwerken we contact-, betalings- en communicatiegegevens van (oud-)zakelijke klanten voor onze reguliere bedrijfsvoering. We sturen facturen, voeren een boekhouding en we bewaren correspondentie met (oud-)zakelijke klanten op onze e-mailserver en in online werkmappen.

Bewaartermijn van de gegevens
We gebruiken persoonsgegevens voor de behandeling van aanvragen en bewaren informatie over deze behandeling zodat we kunnen nagaan of een aanvrager al eerder een aanvraag heeft ingediend. Aan de hand van de verzamelde gegevens geven we gerichte voorlichting, bouwen we kennis op over het onderwerp en geven we behandelingscijfers door aan de SVB. De afweging voor de bewaartermijn baseren wij op het soort persoonsgegeven en onze (wettelijke) taken, en wat u als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn. We verstrekken gegevens aan andere organisaties indien we daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst inzage vraagt in onze boekhouding.

Verwerkers

We hebben een aantal andere organisaties ingeschakeld om taken voor ons uit te voeren, dit zijn verwerkers. Bijvoorbeeld: onze website wordt gehost door DivTag, we gebruiken een digitaal dossiervolgsysteem van Cliendo en we laten onze post verzorgen door MultiPost. Deze organisaties verwerken persoonsgegevens alleen in onze opdracht en onder ons toezicht, voor de doelen die wij bepaald hebben en onder strikte geheimhouding. Met deze organisaties hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Wij zien toe op naleving van de beveiligingsverplichtingen van onze verwerkers. Onze verwerkers zijn gevestigd in de Europese Unie.

Beveiliging van de gegevens
We zorgen ervoor dat we uw gegevens op een passende manier beveiligen in al onze systemen. We doen dat met allerlei technische maatregelen, inclusief fysieke beveiliging van de toegang tot ons kantoor, maar ook met organisatorische maatregelen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

U kunt contact opnemen met de ISBG-behandelaar van uw aanvraag om gebruik te maken van uw rechten. Om uw identiteit te controleren zullen wij een aantal identificerende vragen stellen. Ook zullen we u vragen om uw verzoek aan ons zo specifiek mogelijk te formuleren. Zo willen we graag weten van welk recht u gebruik wil maken en van welke documenten bij het ISBG u bijvoorbeeld kopieën zou willen ontvangen. Indien uw verzoek ook uw persoonsgegevens bij Lexces of de SVB betreft, zullen wij contact opnemen met de privacy-coördinatoren van deze organisaties. Zij handelen uw verzoek zelf af voor zover het hun eigen organisatie betreft.

Als u een vraag of klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door het ISBG en u bent niet tevreden met onze afhandeling hiervan, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie vindt u op onze website.

Contact
Hier vindt u onze contactgegevens.

Veelgestelde vragen

25-03-2021

Over de regeling

Wat is de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)?

De regeling TSB zorgt ervoor dat (oud-)werkenden die ziek zijn geworden doordat ze gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen een eenmalige financiële tegemoetkoming van de overheid kunnen krijgen. De regeling TSB is ontstaan naar aanleiding van het rapport ‘Stof tot nadenken. Stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning’ van de commissie ‘Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten’. Deze commissie werd ingesteld door de minister van SZW, en was onder leiding van Ton Heerts. In het rapport staan adviezen die gericht zijn op preventie en verbetering van de schadeafhandeling bij beroepsziekten.

Wat is het doel van de regeling TSB?

De eenmalige tegemoetkoming van € 24.010,- (in 2024) is een vorm van maatschappelijke erkenning voor het leed en een tegemoetkoming in de kosten van slachtoffers en hun naasten.

Wat is de wettelijke beslistermijn?

In de regeling TSB is geregeld dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) binnen 16 weken op uw aanvraag moet beslissen. Lukt dat niet, dan mag de SVB de wettelijke beslistermijn verlengen met nog een keer 16 weken. Lukt het dan nog niet, dan mag de SVB u vragen akkoord te gaan met een nieuwe datum waarbinnen beslist gaat worden.

De periode waarin het ISBG wacht op alle noodzakelijke medische gegevens die wij bij uw artsen opvragen, telt niet mee voor de wettelijke beslistermijn. In die periode ‘pauzeert’ dus het optellen van het aantal weken.

Wat zijn de voorwaarden voor een tegemoetkoming?

Wie kan een aanvraag indienen?

(Oud-) werknemers en zzp-ers kunnen een aanvraag indienen. De eigenaar van een eenmanszaak met enkele werknemers, bijvoorbeeld een kleine ondernemer die brood maakt en verkoopt in zijn winkel en allergische beroepsastma krijgt, valt niet onder het begrip werknemer of zzp-er, en heeft daarmee geen recht op een tegemoetkoming. Als echter de blootstelling in een periode heeft plaatsgevonden waarin de aanvrager werknemer of zzp’er was, kan hij of zij mogelijk wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Kunnen nabestaanden een aanvraag indienen?

Nee. Wanneer het slachtoffer (de oud-werkende) is overleden zonder zich bij leven voor de tegemoetkoming aan te melden bij het ISBG, kunnen nabestaanden geen aanvraag indienen. Dat komt omdat de TSB-regeling is bedoeld voor erkenning voor het leed van het slachtoffer en niet voor het leed van de nabestaanden.

Welke andere voorwaarden zijn er?

  • U heeft geen andere vergoeding ontvangen in verband met uw ziekte die hoger of gelijk is aan het bedrag van de tegemoetkoming van de regeling TSB;
  • U heeft geen aanvraag lopen op grond van een andere tegemoetkomingsregeling;
  • U bent ziek geworden door uw werk op het Europese gedeelte van het Nederlands grondgebied;
  • U had of heeft een contract waarop Nederlands recht van toepassing is;
  • Indien de werkgever u een schadevergoeding betaalt omdat u ziek bent geworden door het contact met gevaarlijke stoffen, trekt de SVB dit bedrag van de tegemoetkoming af.

Kan ik meerdere aanvragen indienen?

Nee, dat kan niet. Indien u voor meer aandoeningen een aanvraag voor de tegemoetkoming indient, kunnen wij slechts één aanvraag in behandeling nemen. U dient dan aan te geven voor welke aandoening u de aanvraag wil doorzetten.

Welke kosten heb ik als ik een tegemoetkoming aanvraag? En welke gevolgen zijn er voor mijn uitkering, toeslag of schuld als ik de tegemoetkoming ontvang?

De dienstverlening van het ISBG is gratis. Wij vragen met uw medische machtiging informatie op bij (bedrijfs)artsen. Hiervoor heeft u dus geen kosten. Wel heeft u mogelijk kosten voor het laten uitvoeren van medisch onderzoek, denk aan uw eigen risico van uw zorgverzekering. Of mogelijk zijn er kosten voor u of uw werkgever/opdrachtgever als u aanvullend medisch onderzoek laat doen bij een gespecialiseerde kliniek.

Heeft u de tegemoetkoming ontvangen? Dan hoeft u geen belasting (Wet inkomstenbelasting 2001) en geen premies voor de volksverzekering te betalen.

Indien u zorgtoeslag of huurtoeslag ontvangt, kunt u de Belastingdienst vragen uw tegemoetkoming niet mee te tellen als vermogen. Dit kan in het kalenderjaar na het jaar waarin u de tegemoetkoming heeft ontvangen. Uw verzoek aan de Belastingdienst dient u elk jaar te herhalen tot en met het kalenderjaar waarin u de tegemoetkoming helemaal heeft uitgegeven. Dit kan maximaal 10 jaar lang. Zie op de website van de Belastingdienst het formulier ‘Verzoek Bijzonder vermogen toeslagen’. Neem voor nadere informatie over dit onderwerp en over vermogensbelasting of erfbelasting contact op met de Belastingdienst.

Heeft u een uitkering op basis van de Participatiewet? Uw gemeente mag de TSB-tegemoetkoming niet tot de middelen rekenen.

Maakt u gebruik van een wettelijk schuldhulpverleningstraject (Wsnp) zit? Houd u er dan rekening mee dat als u de TSB-tegemoetkoming ontvangt, deze gebruikt wordt om de schulden te betalen.

Kan ik de aanvraag en de diagnose in een andere taal indienen bij ISBG?

Indien u de aanvraag of eventueel ondersteunende documenten in een andere taal dan de Nederlandse taal indient bij ons, kunnen wij u vragen deze documenten door een beëdigd vertaler te laten vertalen naar het Nederlands. Als de documenten in het Engels zijn, accepteren wij deze ook. De afschriften van deze documenten moeten dan wel zijn gewaarmerkt.

Hoe lang duurt het voordat ik de tegemoetkoming krijg?

De termijn waarbinnen de SVB een besluit neemt over uw aanvraag is normaal gesproken 16 weken. Deze termijn gaat lopen op het moment dat wij het door u ondertekende SVB-aanvraagformulier hebben ontvangen. Soms ‘pauzeert’ de behandeling van uw dossier even omdat we bijvoorbeeld moeten wachten op (aanvullende) medische documenten van uw (bedrijfs)arts. Deze ‘pauze’ telt dan niet mee. Wanneer de SVB besluit tot toekennen van de tegemoetkoming ontvangt u het bedrag meestal binnen een week nadat het ISBG advies heeft uitgebracht.

Wat gebeurt er als het slachtoffer overlijdt voordat de tegemoetkoming is betaald?

Het is mogelijk dat het slachtoffer (de oud-werkende) zich voor de tegemoetkoming heeft aangemeld bij het ISBG en komt te overlijden voordat hij of zij de tegemoetkoming heeft ontvangen. Dan is er geen recht op een tegemoetkoming. Maar misschien kan de tegemoetkoming toch naar de nabestaanden gaan. Dit kan alleen als een nabestaande ervoor zorgt dat ISBG het ondertekende SVB-aanvraagformulier ontvangt binnen zes weken nadat het ISBG deze ter ondertekening heeft toegezonden.

Hoe lang heb ik de tijd om alle gevraagde informatie aan ISBG te geven?

Daarvoor heeft u vier weken. Na uw aanmelding via onze website gaan wij u bellen en kunnen we u vervolgens vragen om vier formulieren (waaronder het SVB-aanvraagformulier) in te vullen, te ondertekenen en naar ons terug te sturen. Wij verwachten dat u de ondertekende formulieren binnen vier weken naar ons terugstuurt. Gebeurt dit niet, dan nemen we contact met u op om u eraan te herinneren. Ontvangen wij de formulieren niet binnen acht weken retour dan gaan wij ervanuit dat u geen belangstelling meer heeft voor de tegemoetkoming. Wij nemen dan contact met u op en kunnen uw dossier sluiten.

Hoe kan ik aantonen dat ik in loondienst of als opdrachtnemer heb gewerkt?

Dat kan met werkbriefjes, getuigschriften en arbeidsovereenkomsten, of met overeenkomsten van opdracht of arbeid. Als u deze stukken niet meer hebt, kunt u een verklaring opstellen. U vertelt daarin:
• welk werk u uitvoert of uitgevoerd hebt en of dit in Nederland of daarbuiten was
• welke werkgevers of opdrachtgevers u hebt of had
• welke functies u hebt of had
• aan welke gevaarlijke stoffen u bent blootgesteld en hoe
• de periode waarin u de betreffende functie had
• hoe de arbeidsomstandigheden waren
• welke taken en arbeid u verricht (hebt)
• de aard van de arbeidsverhouding

Aansprakelijk stellen werkgever

Is het aansprakelijk stellen van mijn (oud-)werkgever een voorwaarde?

Nee, dat is niet nodig bij de regeling TSB. Bij de TAS-regeling is de aanvrager verplicht de (oud-)werkgever aansprakelijk te stellen en bemiddelt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) met de (oud-)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding.

Kan ik zowel een tegemoetkoming van de overheid als schadevergoeding van mijn werkgever krijgen?

Als u van de werkgever een schadevergoeding heeft ontvangen voor het feit dat u door uw werk een beroepsziekte heeft gekregen, trekt de SVB dit bedrag van de tegemoetkoming af.

Is het aansprakelijk stellen van mijn (oud-)werkgever kansrijk?

Of dat in uw situatie het geval is, kunnen wij niet beoordelen. Het ISBG bekijkt alleen voor u of u een tegemoetkoming van de overheid kunt krijgen.  Om te weten of uw situatie kansrijk is, is van belang dat de diagnose moet zijn bevestigd, de vroegere werkgever of opdrachtgever nog bestaat en dat eventuele getuigen de blootstelling kunnen bevestigen. Als u uw rechten wilt veilig stellen is het goed om de feiten en omstandigheden waaronder u aan de gevaarlijke stof bent blootgesteld goed te bewaren. Foto’s en andere documenten kunnen uw bewijspositie ondersteunen. Voor juridische bijstand verwijzen wij u naar een belangenbehartiger.

Kan ik mijn (oud-)werkgever aansprakelijk stellen terwijl ik (nog) niet ziek ben?

Zolang u (nog) niet ziek bent, kunt u uw werkgever niet aansprakelijk stellen voor schade, want er is geen schade. Om dezelfde reden is het niet mogelijk om de aansprakelijkheid te stuiten zolang u (nog) niet ziek bent.

Verjaring

Wat wordt er bedoeld met verjaring?

Als iemand schade lijdt door toedoen van een ander, kan degene die schade lijdt de veroorzaker aansprakelijk stellen. Maar degene die schade lijdt moet dat wel binnen een bepaalde termijn doen, anders kan de veroorzaker zich beroepen op het feit dat de vordering is verjaard, De tijd waarbinnen aansprakelijk moet worden gesteld noemen we de verjaringstermijn. Op twee manieren kan de vordering zijn verjaard:

  • wanneer het slachtoffer bekend is met de schade en de veroorzaker van de schade, dat is de ‘relatieve verjaringstermijn’, dan heeft het slachtoffer vijf jaar de tijd om aansprakelijk te stellen;
  • wanneer de schadeveroorzakende gebeurtenis in een ver verleden heeft plaatsgevonden, dat is de ‘absolute verjaringstermijn’. Bij asbestschade die is ontstaan vóór 2004 dient het slachtoffer binnen dertig jaar aansprakelijk te stellen.

Wat is ‘stuiten van de verjaringstermijn’ bij aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen?

Om verjaring te voorkomen, kunt u de verjaringstermijn ‘stuiten’. U laat de ander dan weten dat u de schade niet bent vergeten en dat u schadevergoeding eist. U doet dit bijvoorbeeld via een brief. Vanaf dat moment start een nieuwe verjaringstermijn.

 Hoeveel tijd heb ik om mijn werkgever aansprakelijk te stellen?

Wanneer u weet dat u een beroepsziekte heeft en bij welke werkgever dit is veroorzaakt, dan heeft u vijf jaar tijd om deze werkgever aansprakelijk te stellen.