We hebben 128 zoekresultaten gevonden voor ''

Privacyverklaring

19-03-2021

Privacyverklaring Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG)
versie maart 2024

Hieronder vertellen we welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we dat doen, voor welke doelen, met wie we dat doen en op basis van welke grondslagen.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens als u zich via onze website www.isbg.nl aanmeldt voor een tegemoetkoming?

Wij hebben uw contactgegevens nodig om u na uw aanmelding te bellen en een aanvraagset toe te sturen. Deze aanvraagset bestaat uit vier formulieren die we graag ingevuld en ondertekend van u retour ontvangen. Eén formulier is de officiële aanvraag voor een tegemoetkoming bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Aan ander formulier is de medische machtiging; deze heeft onze medisch adviseur nodig om medische informatie over u bij uw artsen te kunnen opvragen. We vragen alleen informatie op die noodzakelijk is voor de beoordeling door het Deskundigenpanel op basis van het protocol behorend bij uw beroepsziekte. Zo vragen we uw bedrijfsarts niet om het gehele dossier, maar stellen we hem gerichte vragen, zoals “Is de diagnose volgens u terug te voeren op de stoffen waaraan werknemer is blootgesteld?”.

Met het gegevensformulier vragen wij u uw gegevens te controleren en waar nodig aan te vullen, onder meer met uw IBAN en informatie over uw eventuele partner. Met het toestemmingformulier vragen we u of u toestemming wil geven voor het verdere gebruik van uw persoonsgegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek door Lexces. Tijdens het huisbezoek maken we een rapport met gegevens over uw arbeidsverleden en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit ‘Rapport blootstelling door arbeid’ gaat samen met de medische informatie naar Bureau Lexces en het Deskundigenpanel zodat het panel kan beoordelen of er sprake is van een beroepsziekte van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Tijdens de gehele aanvraagprocedure wisselen we de noodzakelijke persoonsgegevens uit met het Deskundigenpanel en de SVB.

De algemene basis hiervoor is artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Op basis van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) is de SVB verantwoordelijk voor het uitkeren van de tegemoetkoming. De SVB is een overheidsorganisatie. In de regeling TSB en samenwerkingsovereenkomsten zijn de taken van en wijze van uitwisseling tussen SVB, Lexces en ISBG (waarbij elke organisatie zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is) uitgewerkt.

Tot slot heeft Lexces kennisopbouw en preventie (onderzoek) als wettelijke taak. Het verdere gebruik van gegevens van aanvragers met het oog op (wetenschappelijk) onderzoek is toegestaan op basis van artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de AVG. In dit onderzoek zijn de gegevens niet meer naar u herleidbaar. Hoewel voor deze taak van Lexces in de AVG en regeling TSB een wettelijke basis te vinden is, informeren wij u hierover met het hierboven genoemde toestemmingsformulier en vragen we uw toestemming voor dit verdere gebruik van uw gegevens.

Met zzp’ers, tijdelijke krachten en partners met wie we samenwerken en die geen verwerkers zijn, sluiten we een geheimhoudingsovereenkomst indien deze partijen in het kader van die samenwerking persoonsgegevens van aanvragers moeten verwerken. De betrokken medici vallen onder het medisch beroepsgeheim.

We gebruiken uw persoonsgegevens ook wanneer u bezoeker van onze website, sollicitant of zakelijke contact bent, voor:
• (technisch) onderhouden en verbeteren van onze website. Zie hiervoor onze cookie verklaring.
• de nieuwsbrief die we samen met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) versturen. Deze sturen we alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven door middel van het invullen van uw e-mailadres. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en we versturen ook geen e-mails namens derde partijen. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen we de datum en het tijdstip van uw inschrijving. Hiermee kunnen we aantonen dat u toestemming heeft gegeven.
• de reguliere bedrijfsvoering. In het kader van bijvoorbeeld sollicitaties. Als u bij ons solliciteert, vragen we uiteraard uw toestemming voor we contact opnemen met eventuele referenties. Verder verwerken we contact-, betalings- en communicatiegegevens van (oud-)zakelijke klanten voor onze reguliere bedrijfsvoering. We sturen facturen, voeren een boekhouding en we bewaren correspondentie met (oud-)zakelijke klanten op onze e-mailserver en in online werkmappen.

Bewaartermijn van de gegevens
We gebruiken persoonsgegevens voor de behandeling van aanvragen en bewaren informatie over deze behandeling zodat we kunnen nagaan of een aanvrager al eerder een aanvraag heeft ingediend. Aan de hand van de verzamelde gegevens geven we gerichte voorlichting, bouwen we kennis op over het onderwerp en geven we behandelingscijfers door aan de SVB. De afweging voor de bewaartermijn baseren wij op het soort persoonsgegeven en onze (wettelijke) taken, en wat u als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn. We verstrekken gegevens aan andere organisaties indien we daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst inzage vraagt in onze boekhouding.

Verwerkers

We hebben een aantal andere organisaties ingeschakeld om taken voor ons uit te voeren, dit zijn verwerkers. Bijvoorbeeld: onze website-host, de leverancier van het digitaal dossiervolgsysteem en we laten onze post verzorgen door een externe partij. Deze organisaties verwerken persoonsgegevens alleen in onze opdracht en onder ons toezicht, voor de doelen die wij bepaald hebben en onder strikte geheimhouding. Met deze organisaties hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Wij zien toe op naleving van de beveiligingsverplichtingen van onze verwerkers. Onze verwerkers zijn gevestigd in de Europese Unie.

Beveiliging van de gegevens
We zorgen ervoor dat we uw gegevens op een passende manier beveiligen in al onze systemen. We doen dat met allerlei technische maatregelen, inclusief fysieke beveiliging van de toegang tot ons kantoor, maar ook met organisatorische maatregelen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

U kunt contact opnemen met de ISBG-behandelaar van uw aanvraag om gebruik te maken van uw rechten. Om uw identiteit te controleren zullen wij een aantal identificerende vragen stellen. Ook zullen we u vragen om uw verzoek aan ons zo specifiek mogelijk te formuleren. Zo willen we graag weten van welk recht u gebruik wil maken en van welke documenten bij het ISBG u bijvoorbeeld kopieën zou willen ontvangen. Indien uw verzoek ook uw persoonsgegevens bij Lexces of de SVB betreft, zullen wij contact opnemen met de privacy-coördinatoren van deze organisaties. Zij handelen uw verzoek zelf af voor zover het hun eigen organisatie betreft.

Als u een vraag of klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door het ISBG kunt u contact opnemen met de ISBG-behandelaar. Bent u niet tevreden met onze afhandeling hiervan, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie vindt u op onze website.

Contact
Hier vindt u onze contactgegevens.

Veelgestelde vragen

25-03-2021

Over de regeling

Wat is de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)?

De regeling TSB zorgt ervoor dat (oud-)werkenden die ziek zijn geworden doordat ze gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen een eenmalige financiële tegemoetkoming van de overheid kunnen krijgen. De regeling TSB is ontstaan naar aanleiding van het rapport ‘Stof tot nadenken. Stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning’ van de commissie ‘Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten’. Deze commissie werd ingesteld door de minister van SZW, en was onder leiding van Ton Heerts. In het rapport staan adviezen die gericht zijn op preventie en verbetering van de schadeafhandeling bij beroepsziekten.

Wat is het doel van de regeling TSB?

De eenmalige tegemoetkoming van € 24.010,- (in 2024) is een vorm van maatschappelijke erkenning voor het leed en een tegemoetkoming in de kosten van slachtoffers en hun naasten.

Wat is de wettelijke beslistermijn?

In de regeling TSB is geregeld dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) binnen 16 weken op uw aanvraag moet beslissen. Lukt dat niet, dan mag de SVB de wettelijke beslistermijn verlengen met nog een keer 16 weken. Lukt het dan nog niet, dan mag de SVB u vragen akkoord te gaan met een nieuwe datum waarbinnen beslist gaat worden.

De periode waarin het ISBG wacht op alle noodzakelijke medische gegevens die wij bij uw artsen opvragen, telt niet mee voor de wettelijke beslistermijn. In die periode ‘pauzeert’ dus het optellen van het aantal weken.

Wat zijn de voorwaarden voor een tegemoetkoming?

Wie kan een aanvraag indienen?

(Oud-) werknemers en zzp-ers kunnen een aanvraag indienen. De eigenaar van een eenmanszaak met enkele werknemers, bijvoorbeeld een kleine ondernemer die brood maakt en verkoopt in zijn winkel en allergische beroepsastma krijgt, valt niet onder het begrip werknemer of zzp-er, en heeft daarmee geen recht op een tegemoetkoming. Als echter de blootstelling in een periode heeft plaatsgevonden waarin de aanvrager werknemer of zzp’er was, kan hij of zij mogelijk wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Kunnen nabestaanden een aanvraag indienen?

Nee. Wanneer het slachtoffer (de oud-werkende) is overleden zonder zich bij leven voor de tegemoetkoming aan te melden bij het ISBG, kunnen nabestaanden geen aanvraag indienen. Dat komt omdat de TSB-regeling is bedoeld voor erkenning voor het leed van het slachtoffer en niet voor het leed van de nabestaanden.

Welke andere voorwaarden zijn er?

  • U heeft geen andere vergoeding ontvangen in verband met uw ziekte die hoger of gelijk is aan het bedrag van de tegemoetkoming van de regeling TSB;
  • U heeft geen aanvraag lopen op grond van een andere tegemoetkomingsregeling;
  • U bent ziek geworden door uw werk op het Europese gedeelte van het Nederlands grondgebied;
  • U had of heeft een contract waarop Nederlands recht van toepassing is;
  • Indien de werkgever u een schadevergoeding betaalt omdat u ziek bent geworden door het contact met gevaarlijke stoffen, trekt de SVB dit bedrag van de tegemoetkoming af.

Kan ik meerdere aanvragen indienen?

Nee, dat kan niet. Indien u voor meer aandoeningen een aanvraag voor de tegemoetkoming indient, kunnen wij slechts één aanvraag in behandeling nemen. U dient dan aan te geven voor welke aandoening u de aanvraag wil doorzetten.

Welke kosten heb ik als ik een tegemoetkoming aanvraag? En welke gevolgen zijn er voor mijn uitkering, toeslag of schuld als ik de tegemoetkoming ontvang?

De dienstverlening van het ISBG is gratis. Wij vragen met uw medische machtiging informatie op bij (bedrijfs)artsen. Hiervoor heeft u dus geen kosten. Wel heeft u mogelijk kosten voor het laten uitvoeren van medisch onderzoek, denk aan uw eigen risico van uw zorgverzekering. Of mogelijk zijn er kosten voor u of uw werkgever/opdrachtgever als u aanvullend medisch onderzoek laat doen bij een gespecialiseerde kliniek.

Heeft u de tegemoetkoming ontvangen? Dan hoeft u geen belasting (Wet inkomstenbelasting 2001) en geen premies voor de volksverzekering te betalen.

Indien u zorgtoeslag of huurtoeslag ontvangt, kunt u de Belastingdienst vragen uw tegemoetkoming niet mee te tellen als vermogen. Dit kan in het kalenderjaar na het jaar waarin u de tegemoetkoming heeft ontvangen. Uw verzoek aan de Belastingdienst dient u elk jaar te herhalen tot en met het kalenderjaar waarin u de tegemoetkoming helemaal heeft uitgegeven. Dit kan maximaal 10 jaar lang. Zie op de website van de Belastingdienst het formulier ‘Verzoek Bijzonder vermogen toeslagen’. Neem voor nadere informatie over dit onderwerp en over vermogensbelasting of erfbelasting contact op met de Belastingdienst.

Heeft u een uitkering op basis van de Participatiewet? Uw gemeente mag de TSB-tegemoetkoming niet tot de middelen rekenen.

Maakt u gebruik van een wettelijk schuldhulpverleningstraject (Wsnp) zit? Houd u er dan rekening mee dat als u de TSB-tegemoetkoming ontvangt, deze gebruikt wordt om de schulden te betalen.

Kan ik de aanvraag en de diagnose in een andere taal indienen bij ISBG?

Indien u de aanvraag of eventueel ondersteunende documenten in een andere taal dan de Nederlandse taal indient bij ons, kunnen wij u vragen deze documenten door een beëdigd vertaler te laten vertalen naar het Nederlands. Als de documenten in het Engels zijn, accepteren wij deze ook. De afschriften van deze documenten moeten dan wel zijn gewaarmerkt.

Hoe lang duurt het voordat ik de tegemoetkoming krijg?

De termijn waarbinnen de SVB een besluit neemt over uw aanvraag is normaal gesproken 16 weken. Deze termijn gaat lopen op het moment dat wij het door u ondertekende SVB-aanvraagformulier hebben ontvangen. Soms ‘pauzeert’ de behandeling van uw dossier even omdat we bijvoorbeeld moeten wachten op (aanvullende) medische documenten van uw (bedrijfs)arts. Deze ‘pauze’ telt dan niet mee. Wanneer de SVB besluit tot toekennen van de tegemoetkoming ontvangt u het bedrag meestal binnen een week nadat het ISBG advies heeft uitgebracht.

Wat gebeurt er als het slachtoffer overlijdt voordat de tegemoetkoming is betaald?

Het is mogelijk dat het slachtoffer (de oud-werkende) zich voor de tegemoetkoming heeft aangemeld bij het ISBG en komt te overlijden voordat hij of zij de tegemoetkoming heeft ontvangen. Dan is er geen recht op een tegemoetkoming. Maar misschien kan de tegemoetkoming toch naar de nabestaanden gaan. Dit kan alleen als een nabestaande ervoor zorgt dat ISBG het ondertekende SVB-aanvraagformulier ontvangt binnen zes weken nadat het ISBG deze ter ondertekening heeft toegezonden.

Hoe lang heb ik de tijd om alle gevraagde informatie aan ISBG te geven?

Daarvoor heeft u vier weken. Na uw aanmelding via onze website gaan wij u bellen en kunnen we u vervolgens vragen om vier formulieren (waaronder het SVB-aanvraagformulier) in te vullen, te ondertekenen en naar ons terug te sturen. Wij verwachten dat u de ondertekende formulieren binnen vier weken naar ons terugstuurt. Gebeurt dit niet, dan nemen we contact met u op om u eraan te herinneren. Ontvangen wij de formulieren niet binnen acht weken retour dan gaan wij ervanuit dat u geen belangstelling meer heeft voor de tegemoetkoming. Wij nemen dan contact met u op en kunnen uw dossier sluiten.

Hoe kan ik aantonen dat ik in loondienst of als opdrachtnemer heb gewerkt?

Dat kan met werkbriefjes, getuigschriften en arbeidsovereenkomsten, of met overeenkomsten van opdracht of arbeid. Als u deze stukken niet meer hebt, kunt u een verklaring opstellen. U vertelt daarin:
• welk werk u uitvoert of uitgevoerd hebt en of dit in Nederland of daarbuiten was
• welke werkgevers of opdrachtgevers u hebt of had
• welke functies u hebt of had
• aan welke gevaarlijke stoffen u bent blootgesteld en hoe
• de periode waarin u de betreffende functie had
• hoe de arbeidsomstandigheden waren
• welke taken en arbeid u verricht (hebt)
• de aard van de arbeidsverhouding

Aansprakelijk stellen werkgever

Is het aansprakelijk stellen van mijn (oud-)werkgever een voorwaarde?

Nee, dat is niet nodig bij de regeling TSB. Bij de TAS-regeling is de aanvrager verplicht de (oud-)werkgever aansprakelijk te stellen en bemiddelt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) met de (oud-)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding.

Kan ik zowel een tegemoetkoming van de overheid als schadevergoeding van mijn werkgever krijgen?

Als u van de werkgever een schadevergoeding heeft ontvangen voor het feit dat u door uw werk een beroepsziekte heeft gekregen, trekt de SVB dit bedrag van de tegemoetkoming af.

Is het aansprakelijk stellen van mijn (oud-)werkgever kansrijk?

Of dat in uw situatie het geval is, kunnen wij niet beoordelen. Het ISBG bekijkt alleen voor u of u een tegemoetkoming van de overheid kunt krijgen.  Om te weten of uw situatie kansrijk is, is van belang dat de diagnose moet zijn bevestigd, de vroegere werkgever of opdrachtgever nog bestaat en dat eventuele getuigen de blootstelling kunnen bevestigen. Als u uw rechten wilt veilig stellen is het goed om de feiten en omstandigheden waaronder u aan de gevaarlijke stof bent blootgesteld goed te bewaren. Foto’s en andere documenten kunnen uw bewijspositie ondersteunen. Voor juridische bijstand verwijzen wij u naar een belangenbehartiger.

Kan ik mijn (oud-)werkgever aansprakelijk stellen terwijl ik (nog) niet ziek ben?

Zolang u (nog) niet ziek bent, kunt u uw werkgever niet aansprakelijk stellen voor schade, want er is geen schade. Om dezelfde reden is het niet mogelijk om de aansprakelijkheid te stuiten zolang u (nog) niet ziek bent.

Verjaring

Wat wordt er bedoeld met verjaring?

Als iemand schade lijdt door toedoen van een ander, kan degene die schade lijdt de veroorzaker aansprakelijk stellen. Maar degene die schade lijdt moet dat wel binnen een bepaalde termijn doen, anders kan de veroorzaker zich beroepen op het feit dat de vordering is verjaard, De tijd waarbinnen aansprakelijk moet worden gesteld noemen we de verjaringstermijn. Op twee manieren kan de vordering zijn verjaard:

  • wanneer het slachtoffer bekend is met de schade en de veroorzaker van de schade, dat is de ‘relatieve verjaringstermijn’, dan heeft het slachtoffer vijf jaar de tijd om aansprakelijk te stellen;
  • wanneer de schadeveroorzakende gebeurtenis in een ver verleden heeft plaatsgevonden, dat is de ‘absolute verjaringstermijn’. Bij asbestschade die is ontstaan vóór 2004 dient het slachtoffer binnen dertig jaar aansprakelijk te stellen.

Wat is ‘stuiten van de verjaringstermijn’ bij aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen?

Om verjaring te voorkomen, kunt u de verjaringstermijn ‘stuiten’. U laat de ander dan weten dat u de schade niet bent vergeten en dat u schadevergoeding eist. U doet dit bijvoorbeeld via een brief. Vanaf dat moment start een nieuwe verjaringstermijn.

 Hoeveel tijd heb ik om mijn werkgever aansprakelijk te stellen?

Wanneer u weet dat u een beroepsziekte heeft en bij welke werkgever dit is veroorzaakt, dan heeft u vijf jaar tijd om deze werkgever aansprakelijk te stellen.

Hoe herken je gevaarlijke CMR-stoffen en wat moet je dan doen?

19-03-2024

De Arbeidsinspectie focust dit jaar weer op de aanpak van kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, CMR-stoffen genoemd. De gevolgen van blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen worden pas jaren later opgemerkt. Werkgevers moeten waar mogelijk producten met CMR-stoffen vervangen, ook als de blootstelling onder de grenswaarde blijft. Daarnaast zijn er nog aanvullende eisen. Arbo-online.nl, 14 maart 2024

Bezoek aan Asbestmuseum

29-02-2024

Op 27 februari waren de medewerkers van IAS en ISBG te gast bij het Asbestmuseum in Rotterdam. Het was een leerzaam, interessant werkbezoek. Harry Vonk en Joris Gribnau gaven een uitgebreide toelichting op de uitgebreide en steeds groter wordende collectie. De verzameling bevat inmiddels 4.500 asbestgerelateerde items, zoals producten waarin asbest verwerkt is, alle verschillende asbestvezels, kunstwerken van asbest en promotiemateriaal van de verschillende asbestproducenten. IAS, ISBG, februari 2024

Betere bescherming werknemers EU tegen lood en diisocyanaten

28-02-2024

Voor het eerst in 40 jaar heeft de EU de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan lood en de anorganische verbindingen daarvan in een aangenomen richtlijn herzien. De waarden liggen nu 5 maal lager. De lidstaten hebben na publicatie van de richtlijn 2 jaar de tijd om de nieuwe grenswaarden en verdere beschermingsmaatregelen op te nemen in hun nationale wetgeving. Europese Raad, 26 februari 2024; ISBG nieuws, 29 november 2023