We hebben 53 zoekresultaten gevonden voor ''

Bent u professional op het gebied van allergisch beroepsastma?

17-10-2022

Als professional heeft u een belangrijke rol bij het diagnosticeren van (oud-)werknemers en zelfstandigen die in hun werk in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen en ziek zijn geworden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het ‘Zorgpad werkgerelateerde longziekten‘.

Er zijn momenteel drie kenniscentra in Nederland waar u terecht kunt met vragen:

 • Polikliniek Mens en Arbeid (PMA, verbonden aan Amsterdam UMC)
 • Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL, verbonden aan Utrecht UMC)
 • Kenniscentrum Werk en Longen – 010 (expertisecentrum Astma, COPD & Allergie Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam en expertisecentrum Interstitiële Longziekten van het Erasmus MC).

Slachtoffers met de ziekte allergisch beroepsastma kunt u attenderen op de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Op grond van deze regeling kunnen slachtoffers een eenmalige financiële tegemoetkoming van de overheid krijgen. Daartoe moeten ze een aanmelding indienen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). De dienstverlening van het ISBG is kosteloos voor de slachtoffers en hun naasten. De medische deskundigen van Lexces beoordelen of het aannemelijk is dat aanvrager ziek is geworden door het werken met de gevaarlijke stof. U kunt bij Lexces terecht voor onder meer vragen over vroegsignalering en diagnostiek. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Op de websites van de Long Alliantie Nederland en Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) vindt u veel informatie.

Werkgerelateerd astma wordt gedefinieerd als astma dat door beroepsmatige blootstelling wordt veroorzaakt (beroepsastma) of wordt verergerd (door het werk verergerend astma). Bij beroepsastma wordt onderscheid gemaakt in allergisch en niet-allergisch (irritatief of niet-immunologisch) beroepsastma. Door het werk verergerend astma betreft een reeds bestaand astma, dat door allerlei niet-allergene, aspecifieke prikkels op het werk nadelig wordt beïnvloed. Het kan gaan om blootstelling aan chemische stoffen of fysische prikkels, zoals koude, temperatuurswisseling en een hoge of lage vochtigheidsgraad.

Allergisch beroepsastma wordt veroorzaakt door een immunologische reactie op allergenen. Het wordt onderverdeeld op basis van het onderliggende mechanisme van de allergische reactie (wel of niet door IgE gemedieerd). Er wordt onderscheid gemaakt in allergenen met een hoogmoleculair (HMW) en laagmoleculair gewicht (LMW). HMW-allergenen vormen de grootste groep en betreffen vooral eiwitten van plantaardige of dierlijke oorsprong, zoals meelstof, dierlijke eiwitten, schimmels, (biotechnologisch geproduceerde) enzymen en latex. Na blootstelling aan deze HMW-allergenen (en bepaalde LMW-allergenen) kan sensibilisatie optreden, een immuunrespons waarbij specifieke IgE antistoffen worden geproduceerd. LMW-allergenen zijn kleine, natuurlijke of synthetische, chemische verbindingen, die een immuunrespons kunnen opwekken al of niet na binding met lichaamseigen eiwitten en vorming van lichaamsvreemde stoffen (hapten-eiwit combinatie). Voorbeelden zijn metaalzouten (platina), isocyanaten, persulfaten, zure anhydriden, epoxyharsen, aminen en acrylaten. Sensibilisatie ontstaat na inhalatie van het allergeen, maar voor sommige allergenen kan dit mogelijk ook na huidcontact optreden. Na sensibilisatie kan bij voortdurende blootstelling in de loop van de tijd (latentietijd) het klinische beeld van een allergisch astma ontstaan. Risicofactoren voor het ontwikkelen van een allergisch beroepsastma, met name voor HMW-allergenen, zijn een reeds bestaand allergisch astma en/of sensibilisatie (atopie) of allergie voor veelvoorkomende inhalatieallergenen (gras- en boompollen, huisstofmijt, kat en hond). Atopie komt in meer dan 30% van de bevolking voor. De voorspellende waarde van atopie voor het ontwikkelen van sensibilisatie voor beroepsallergenen en beroepsastma is op individueel niveau laag.

De prognose van allergisch beroepsastma is over het algemeen minder gunstig. Minder dan een derde van de patiënten met allergisch beroepsastma herstelt volledig na absolute vermijding van de blootstelling aan het oorzakelijke allergeen. Hoe langer de duur van de blootstelling, hoe ongunstiger het beloop. Eliminatie van blootstelling aan het oorzakelijke allergeen is de meest effectieve manier om verdere verslechtering te voorkomen.

Voor het vaststellen van de diagnose van allergisch beroepsastma in de regeling TSB heeft Lexces een protocol opgesteld.

Bent u professional op het gebied van longkanker door asbest?

17-10-2022

Als professional heeft u een belangrijke rol bij het diagnosticeren van (oud-)werknemers en zelfstandigen die in hun werk in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen en ziek zijn geworden. U kunt slachtoffers met longkanker door asbest attenderen op de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Op grond van deze regeling kunnen slachtoffers die een diagnose hebben, een eenmalige financiële tegemoetkoming van de overheid krijgen. Daartoe moeten ze een aanmelding indienen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). De dienstverlening van het ISBG is kosteloos voor de slachtoffers en hun naasten. De medische deskundigen van Lexces beoordelen of het aannemelijk is dat aanvrager ziek is geworden door het werken met de gevaarlijke stof. U kunt bij Lexces terecht voor onder meer vragen over vroegsignalering en diagnostiek. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Blootstelling aan asbest is in Nederland een van de meest voorkomende werkgerelateerde oorzaken van longkanker. Geschat wordt dat er in Nederland circa 400 mensen per jaar extra overlijden aan longkanker als gevolg van asbestblootstelling.

Voor de beoordeling of sprake is van longkanker door asbest moet allereerst de medische diagnose primair longkanker worden gesteld. Hiervoor worden diagnostische criteria gebruikt zoals beschreven in vigerende nationale richtlijnen. Via beeldvormend onderzoek, bestaande uit in ieder geval een CT-scan (computertomografie), moet worden aangetoond dat het om een longcarcinoom gaat. Om te bevestigen dat het een primair longcarcinoom is (en geen uitzaaiing van een ander carcinoom) is pathologisch onderzoek van cellen of weefsel nodig. In uitzonderingssituaties waarin het niet mogelijk is om cellen of weefsel te verkrijgen voor het vaststellen van het type longkanker, bijvoorbeeld bij kwetsbare ouderen, wordt de diagnose longkanker uitsluitend gebaseerd op beeldvormend onderzoek.

Vaststellen medische diagnose primair longkanker in het kader van de TSB-regeling

Voor het vaststellen van de medische diagnose primair longkanker zijn beide hieronder benoemde onderzoeken nodig. Deze onderzoeken worden opgevraagd bij de medische specialist:

 1. Beeldvormend onderzoek, waaronder in ieder geval een CT-scan van de thorax (borstholte) en bovenbuik, voor het vaststellen van de locatie en grootte van de tumor, de uitbreiding van de tumor, zoals ingroei in omliggende weefsels, van vergrote lymfklieren en van uitzaaiing buiten de thorax.
 2. Onderzoek gericht op het verkrijgen van cellen of weefsel voor pathologisch onderzoek voor het vaststellen van het type longkanker.

Op basis van de hierboven aangeleverde medische informatie oordeelt het deskundigenpanel of de diagnose primair longkanker kan worden bevestigd. In uitzonderingssituaties waarin stap twee niet uitgevoerd kon worden, wordt het paneloordeel uitsluitend gebaseerd op beeldvormend onderzoek.

Gedetailleerde uitvraag van de arbeidshistorie

De arbeidshistorie moet gedetailleerd worden uitgevraagd om in een latere stap de cumulatieve blootstelling aan asbest over het werkzame leven te kunnen berekenen. De uitvraag van de arbeidshistorie gebeurt door het ISBG. In de uitvraag wordt specifieke informatie opgevraagd over functies en taken die de aanvrager gedurende het werkzame leven heeft uitgevoerd, de jaren dat deze functies zijn uitgevoerd en de tijdsduur per week, de werkplekomstandigheden en of het arbeid in Nederland betrof. Ook wordt gevraagd naar de aanwezigheid van aanvullende informatie, zoals een risico-inventarisatie en -evaluatie of meetrapporten, die voor de beoordeling gebruikt kan worden.

Causaliteit longkanker door asbest

De uiteindelijke beoordeling of er sprake is van longkanker door asbest vindt plaats op basis van een combinatie van medisch diagnostische criteria én het berekende cumulatieve aantal vezeljaren. Het is vanuit de medische diagnostiek niet mogelijk om op basis van klinische, radiologische of histologische kenmerken vast te stellen of longkanker specifiek is veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Zowel de lokalisatie van de maligniteit in de longen als het type maligniteit zijn hierin niet onderscheidend. Daarom wordt voor de diagnose alleen uitgegaan van een bevestigd primair longcarcinoom.

De mogelijke bijdrage van andere stoffen die longkanker kunnen veroorzaken, zoals roken of blootstelling aan andere kankerverwekkende stoffen, wordt hierbij niet meegewogen. Naarmate de aanvrager in het verleden langduriger en intensiever met asbest heeft gewerkt, is de waarschijnlijkheid groter dat hij of zij longkanker door asbest heeft. Soms kan er sprake zijn van een bepaalde latentietijd voordat kanker optreedt. Deze latentietijd is op populatieniveau beschreven, maar is op individueel niveau niet vast te stellen. In het kader van de TSB wordt de latentietijd daarom niet meegewogen.

De aanwezigheid van zogenaamde ‘brugdiagnoses’ zoals asbestose en/of de aanwezigheid van pleurale plaques of pleurale verdikkingen zijn een indicatie dat blootstelling aan asbestvezels heeft plaatsgevonden. Ditzelfde geldt voor de aanwezigheid van asbestvezels in een broncho-alveolaire lavage of een longbiopt in longweefsel. In het kader van de vaststelling van longkanker door asbest binnen de TSB zijn deze brugdiagnoses echter niet doorslaggevend voor de diagnostiek of blootstellingsbepaling.

Voor het vaststellen van de diagnose van longkanker door asbest in de regeling TSB heeft Lexces een protocol opgesteld.

Meer informatie over CSE (schildersziekte)

17-10-2022

CSE is een ziekte die door langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen wordt veroorzaakt. Dit wordt ook wel OPS of schildersziekte genoemd. Maar ook andere werknemers staan bloot aan oplosmiddelen, zoals autospuiters, drukkers, schoonmakers en woningstoffeerders. Oplosmiddelen zitten onder meer in verf, lijm, inkt en schoonmaakmiddelen. Bij langdurig gebruik tasten ze het zenuwstelsel aan, waardoor er hersenschade optreedt. CSE is de afkorting van chronic solvent-induced encephalopathy (CSE). 
Patiënten met CSE hebben meestal een combinatie van cognitieve en lichamelijke klachten en stemmingsklachten ( Van Valen, 2015). De meest voorkomende klachten zijn:

 • concentratieproblemen, vergeetachtigheid
 • geestelijke en/of lichamelijke ouderdomsverschijnselen op jonge leeftijd
 • ernstige vermoeidheid, zware hoofdpijnen, depressies
 • een karakterverandering met prikkelbaar en agressief gedrag
 • duizelingen, slaapstoornissen
 • pijnen in maag, borst en ledematen, gewrichtsklachten

Hoe vaak komt het voor?
In Nederland is bij meer dan vijfhonderd patiënten de diagnose CSE gesteld. Het aantal diagnosen is in  de periode 1997-2014 geleidelijk gedaald tot minder dan tien per jaar. Deze trend doet zich eveneens voor in de ons omringende Europese landen, waar CSE als een officiële beroepsziekte wordt erkend.

Checklist invloed werkplek op uw zenuwstelsel

Meer informatie over allergisch beroepsastma

17-10-2022

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen die gepaard gaat met een toegenomen gevoeligheid van de luchtwegen voor prikkels. Deze prikkels leiden tot vernauwing van de luchtwegen en klachten als piepen, benauwdheid, druk op de borst en hoesten. Astma kan ontstaan door blootstelling aan stoffen tijdens het werk. Beroepen waar veel astma voorkomt zijn bakkers, schilders en zorgpersoneel.

Wilt u weten welke risico’s er zijn op uw werkplek? Doe hier de check.

Meer informatie vindt u op de website van Long Alliantie Nederland.

Meer informatie over longkanker door asbest

17-10-2022

Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd bij mannen. Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 10.000 mensen aan longkanker. Longkanker komt meestal door roken. Daarnaast wordt 15% van alle gevallen van longkanker bij mannen en 5% van de gevallen bij vrouwen veroorzaakt door contact met gevaarlijke stoffen op het werk. Werkzaamheden met asbest vormen daarbij een belangrijke categorie. Voor asbest geldt hoe hoger de blootstelling, hoe groter het risico op asbestgerelateerde longkanker.

Longkanker door asbest mag niet verward worden met mesothelioom, ook wel ‘asbestkanker’ genoemd. Bij mesothelioom gaat het om kanker van het longvlies. Patiënten met mesothelioom kunnen zich aanmelden voor een andere regeling, deze wordt uitgevoerd door het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Wanneer u mesothelioom heeft kunt u zich via deze link aanmelden.

Klachtenregeling

16-09-2022

Klachtenregeling Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen
Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (hierna te noemen: ISBG) vindt het belangrijk dat allen die gebruikmaken van de diensten van het instituut tevreden zijn over de dienstverlening. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling van een dossier, meld dat dan eerst bij de betrokken dossierbehandelaar. Mocht u na de reactie van de dossierbehandelaar nog steeds niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenregeling.

Artikel 1: Klachtrecht

 1. Eenieder heeft het recht om over de dienstverlening van het ISBG een klacht in te dienen bij het ISBG.
 2. Klachten over het ISBG kunnen ook betrekking hebben op dienstverlening door personen die niet in loondienst maar onder verantwoordelijkheid van het ISBG werken.
 3. Middels het klachtrecht van het ISBG kan geen bezwaar worden gemaakt tegen een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld om geen voorschot of tegemoetkoming te verstrekken. Daarvoor dient de bezwaarprocedure van de SVB te worden gevolgd. Wel kan een klacht worden ingediend over de wijze waarop het ISBG tot het advies aan de SVB is gekomen.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht kan worden verzonden met de post of via e-mail. Uit de aanduiding moet blijken dat het gaat om een klacht in het kader van de klachtenregeling van het ISBG.
 2. De klacht bevat ten minste:
  • de naam en het adres van de indiener en zo mogelijk het dossiernummer van het betreffende dossier;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  • de dagtekening;
  • de handtekening van de klager.
 3. Wanneer de klacht per post wordt verzonden, kan het volgende adres worden gebruikt:
  ISBG
  T.a.v. directie ISBG
  Postbus 90405
  2509 LK  DEN HAAG
  Het volgende e-mailadres kan worden gebruikt wanneer de klacht per e-mail wordt ingediend: info@isbg.nl
 4. Als de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.

Artikel 3: Ontvangstbevestiging

Het ISBG bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen een week na ontvangst.

Artikel 4: Termijnen

 1. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.
 2. De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager.

Artikel 5: Klachtbehandeling

 1. De directeur ISBG is belast met de behandeling van de klacht.
 2. Als de klacht betrekking heeft op een gedraging van de directeur ISBG, wordt de klacht behandeld door het bestuur van het ISBG.

Artikel 6: Klachtafdoening

Het ISBG stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis:
a. van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht; en
b. of de klacht gegrond, deels gegrond of ongegrond wordt verklaard; en
c. van de eventuele conclusies die het ISBG aan dit oordeel verbindt; en
d. de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen dit oordeel en de eventueel hieraan verbonden conclusies.

Artikel 7: Beroep

Als een klager zich niet kan vinden in de beslissing van het ISBG over de behandeling van een klacht kan hij/zij in beroep gaan bij de externe klachtencommissie van het ISBG.

Artikel 8: De externe klachtencommissie

 1. De externe klachtencommissie bestaat uit drie leden.
 2. De leden zijn niet in loondienst werkzaam voor het ISBG en verrichten ook niet op andere wijze werkzaamheden voor het ISBG. Eén lid is afkomstig uit de kring van verzekeraars/werkgevers, één lid is afkomstig uit de kring van vakorganisaties/slachtofferorganisaties en één lid uit de kring van de rijksoverheid.
 3. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.
 4. De externe klachtencommissie wordt secretarieel ondersteund door de bureausecretaris van het ISBG.

Artikel 9: Aanmelding externe klachtenprocedure

 1. Een klager kan slechts een klacht indienen bij de externe klachtencommissie nadat een reactie is ontvangen zoals beschreven in artikel 6.
 2. Een klager dient binnen zes maanden na afronding van de reactie zoals beschreven in artikel 6 een beroep in te stellen bij de externe klachtencommissie.
 3. Dit beroep kan worden verzonden met de post of via e-mail en dient te zijn geadresseerd aan:
  Externe klachtencommissie ISBG
  Postbus 90405
  2509 LK  DEN HAAG
  Als de klacht per e-mail wordt verstuurd is het e-mailadres: info@isbg.nl
 4. Naast hetgeen beschreven is in artikel 2 lid 2 dient de klacht ook een uiteenzetting te bevatten waarom de klager zich niet kan vinden in de klachtafdoening, zoals beschreven in artikel 6.

Artikel 10: Mondelinge behandeling

 1. Tenzij de klacht schriftelijk kan worden afgedaan, stelt de externe klachtencommissie de klager in de gelegenheid om de klacht mondeling toe te lichten op een tijdstip dat door de externe klachtencommissie wordt bepaald.
 2. Dit tijdstip wordt ten minste twee weken van tevoren bekendgemaakt.
 3. De klager kan zich tijdens deze mondelinge behandeling door een derde laten bijstaan of vertegenwoordigen.
 4. De externe klachtencommissie kan de directeur en de dossierbehandelaar verzoeken om tijdens de mondelinge behandeling een nadere toelichting te geven op hun handelwijze.

Artikel 11: Nader onderzoek

 1. Voorafgaand aan, of na afloop van de mondelinge behandeling kan de externe klachtencommissie een nader onderzoek instellen.
 2. De directie verleent aan de externe klachtencommissie alle medewerking en antwoordt binnen drie weken op verzoeken om informatie.

Artikel 12: Uitspraak

 1. De externe klachtencommissie doet zo spoedig mogelijk, maar in elk geval zes weken na de mondeling behandeling, schriftelijk gemotiveerd uitspraak.
 2. De uitspraak heeft de kracht van bindend advies.

Missie en kernwaarden

16-09-2022

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten Gevaarlijke stoffen (ISBG) zorgt voor snelle erkenning van personen met een beroepsziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. We doen dit door ondersteuning van deze personen bij het aanvragen van een tegemoetkoming vanuit de overheid, goede voorlichting en kennisontwikkeling over ongezond werken.

Onze kernwaarden zijn:

Snelheid
We zorgen ervoor dat slachtoffers van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun aanvraag binnen de grenzen van een zorgvuldige dossierbehandeling. We doen dit om ongewenste lange juridische procedures voor slachtoffers te voorkomen en vanwege de mogelijke fatale ziekte waaraan slachtoffers leiden, zodat deze nog bij leven duidelijkheid krijgen over de erkenning.

Laagdrempelig
We zorgen ervoor dat slachtoffers eenvoudig een tegemoetkoming kunnen aanvragen en we begeleiden ze tijdens de aanvraagprocedure zodat een aanvraag met zo min mogelijk inspanning voor het slachtoffer afgerond wordt.

Betrokken
We beseffen dat aanvragers en naasten zich in een bijzondere en vaak kwetsbare situatie bevinden. We zijn betrokken bij hun leed en weten dat ons begrip en respect net zo veel bijdraagt aan de erkenning als een uiteindelijke financiële tegemoetkoming.

Transparant
We communiceren actief helder en volledig over de aanvraag in begrijpelijke taal. We zorgen ervoor dat het slachtoffer weet hoe het met zijn aanvraag staat en wat er nog van hem verwacht wordt zonder dat hij daar naar moet vragen. Eventuele onduidelijkheid nemen we weg door vragen te beantwoorden.


Op de bestuursvergadering van 9 februari 2024 heeft het bestuur van het ISBG de jaarrekening 2024 vastgesteld. Een exemplaar van de jaarrekening kan worden opgevraagd via info@isbg.nl

Mensen

16-09-2022

Bestuur

Hugo Schouwink : Voorzitter

Hugo Schouwink

Voorzitter

Leo Hartveld :

Leo Hartveld

Marcel de Klerk :

Marcel de Klerk

Karianne van de Stadt :

Karianne van de Stadt

Dennis Wiersma :

Dennis Wiersma


Raad van Advies

Aleid Wolfsen : Voorzitter

Aleid Wolfsen

Voorzitter

Thea Groenewoud : Kabinetssectoren

Thea Groenewoud

Kabinetssectoren

Eugene van ’t Hooft : MKB Nederland en VNO-NCW

Eugene van ’t Hooft

MKB Nederland en VNO-NCW

Leon de Jong : CNV Vakcentrale

Leon de Jong

CNV Vakcentrale

Amerik Klapwijk : Vakcentrale voor Professionals

Amerik Klapwijk

Vakcentrale voor Professionals

Marike Schooneveldt : FNV Vakcentrale

Marike Schooneveldt

FNV Vakcentrale

Jaap Verheij : Zelfstandige Publieke Werkgevers

Jaap Verheij

Zelfstandige Publieke Werkgevers

Judith Wieffering : LTO Nederland

Judith Wieffering

LTO Nederland

Melissa Klein : Verbond van Verzekeraars

Melissa Klein

Verbond van Verzekeraars

Monique de Jong : Vertegenwoordiger cliëntenraad

Monique de Jong

Vertegenwoordiger cliëntenraad


Directie en Bureau

Emiel Rolink : Directeur

Emiel Rolink

Directeur

Winny Rijkers : Bureausecretaris

Winny Rijkers

Bureausecretaris

Simone Aarendonk : Beleidsmedewerker

Simone Aarendonk

Beleidsmedewerker

Willem de Boer : ICT-coördinator

Willem de Boer

ICT-coördinator

Onno Eskes : Applicatiebeheerder / Data-analist

Onno Eskes

Applicatiebeheerder / Data-analist

Esther Koree : Managementassistent

Esther Koree

Managementassistent

Ramona van Heerebeek : Beleidsmedewerker gevaarlijke stoffen

Ramona van Heerebeek

Beleidsmedewerker gevaarlijke stoffen

Job Voss : Juridisch beleidsmedewerker

Job Voss

Juridisch beleidsmedewerker


Uitvoering allergisch beroepsastma

Simone Artz : Hoofd uitvoering

Simone Artz

Hoofd uitvoering

Ellen Geleijnse : Senior dossierbehandelaar

Ellen Geleijnse

Senior dossierbehandelaar

Desi Haag : Dossierbehandelaar

Desi Haag

Dossierbehandelaar

Annette Konemann : Dossierbehandelaar

Annette Konemann

Dossierbehandelaar

Bente Miltenburg : Dossierbehandelaar en huisbezoeker

Bente Miltenburg

Dossierbehandelaar en huisbezoeker


Huisbezoekers allergisch beroepsastma

Peter Moossdorff : Huisbezoeker

Peter Moossdorff

Huisbezoeker

Bianca van Rijswijk : Huisbezoeker

Bianca van Rijswijk

Huisbezoeker

Petra Vermeer : Huisbezoeker

Petra Vermeer

Huisbezoeker

Uitvoering longkanker door asbest en CSE

Michelle Schild : Teamleider

Michelle Schild

Teamleider

Nathasha Aalbregt : Dossierbehandelaar

Nathasha Aalbregt

Dossierbehandelaar

Lynne Kuipers : Dossierbehandelaar

Lynne Kuipers

Dossierbehandelaar

Eldert van der Leij : Dossierbehandelaar

Eldert van der Leij

Dossierbehandelaar

Bianca Versluis : Dossierbehandelaar

Bianca Versluis

Dossierbehandelaar


Huisbezoekers longkanker door asbest en CSE

Jolanda Colli : Huisbezoeker

Jolanda Colli

Huisbezoeker

Esmeralda van Doorn : Huisbezoeker

Esmeralda van Doorn

Huisbezoeker

Jeanine Geijtenbeek : Huisbezoeker

Jeanine Geijtenbeek

Huisbezoeker

Petra Jongschaap : Huisbezoeker

Petra Jongschaap

Huisbezoeker

Maaike Reinsden : Huisbezoeker

Maaike Reinsden

Huisbezoeker

Maaike Terhorst : Huisbezoeker

Maaike Terhorst

Huisbezoeker

Sandra Terweij : Huisbezoeker

Sandra Terweij

Huisbezoeker


Medisch adviseur

Gonnie Voogt : Medisch adviseur

Gonnie Voogt

Medisch adviseur