We hebben 48 zoekresultaten gevonden voor ''

Klachtenregeling

16-09-2022

Klachtenregeling Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen
Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (hierna te noemen: ISBG) vindt het belangrijk dat allen die gebruikmaken van de diensten van het instituut tevreden zijn over de dienstverlening. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling van een dossier, meld dat dan eerst bij de betrokken dossierbehandelaar. Mocht u na de reactie van de dossierbehandelaar nog steeds niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenregeling.

Artikel 1: Klachtrecht

 1. Eenieder heeft het recht om over de dienstverlening van het ISBG een klacht in te dienen bij het ISBG.
 2. Klachten over het ISBG kunnen ook betrekking hebben op dienstverlening door personen die niet in loondienst maar onder verantwoordelijkheid van het ISBG werken.
 3. Middels het klachtrecht van het ISBG kan geen bezwaar worden gemaakt tegen een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld om geen voorschot of tegemoetkoming te verstrekken. Daarvoor dient de bezwaarprocedure van de SVB te worden gevolgd. Wel kan een klacht worden ingediend over de wijze waarop het ISBG tot het advies aan de SVB is gekomen.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht kan worden verzonden met de post of via e-mail. Uit de aanduiding moet blijken dat het gaat om een klacht in het kader van de klachtenregeling van het ISBG.
 2. De klacht bevat ten minste:
  • de naam en het adres van de indiener en zo mogelijk het dossiernummer van het betreffende dossier;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  • de dagtekening;
  • de handtekening van de klager.
 3. Wanneer de klacht per post wordt verzonden, kan het volgende adres worden gebruikt:
  ISBG
  T.a.v. directie ISBG
  Postbus 90405
  2509 LK  DEN HAAG
  Het volgende e-mailadres kan worden gebruikt wanneer de klacht per e-mail wordt ingediend: info@isbg.nl
 4. Als de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.

Artikel 3: Ontvangstbevestiging

Het ISBG bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen een week na ontvangst.

Artikel 4: Termijnen

 1. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.
 2. De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager.

Artikel 5: Klachtbehandeling

 1. De directeur ISBG is belast met de behandeling van de klacht.
 2. Als de klacht betrekking heeft op een gedraging van de directeur ISBG, wordt de klacht behandeld door het bestuur van het ISBG.

Artikel 6: Klachtafdoening

Het ISBG stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis:
a. van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht; en
b. of de klacht gegrond, deels gegrond of ongegrond wordt verklaard; en
c. van de eventuele conclusies die het ISBG aan dit oordeel verbindt; en
d. de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen dit oordeel en de eventueel hieraan verbonden conclusies.

Artikel 7: Beroep

Als een klager zich niet kan vinden in de beslissing van het ISBG over de behandeling van een klacht kan hij/zij in beroep gaan bij de externe klachtencommissie van het ISBG.

Artikel 8: De externe klachtencommissie

 1. De externe klachtencommissie bestaat uit drie leden.
 2. De leden zijn niet in loondienst werkzaam voor het ISBG en verrichten ook niet op andere wijze werkzaamheden voor het ISBG. Eén lid is afkomstig uit de kring van verzekeraars/werkgevers, één lid is afkomstig uit de kring van vakorganisaties/slachtofferorganisaties en één lid uit de kring van de rijksoverheid.
 3. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.
 4. De externe klachtencommissie wordt secretarieel ondersteund door de bureausecretaris van het ISBG.

Artikel 9: Aanmelding externe klachtenprocedure

 1. Een klager kan slechts een klacht indienen bij de externe klachtencommissie nadat een reactie is ontvangen zoals beschreven in artikel 6.
 2. Een klager dient binnen zes maanden na afronding van de reactie zoals beschreven in artikel 6 een beroep in te stellen bij de externe klachtencommissie.
 3. Dit beroep kan worden verzonden met de post of via e-mail en dient te zijn geadresseerd aan:
  Externe klachtencommissie ISBG
  Postbus 90405
  2509 LK  DEN HAAG
  Als de klacht per e-mail wordt verstuurd is het e-mailadres: info@isbg.nl
 4. Naast hetgeen beschreven is in artikel 2 lid 2 dient de klacht ook een uiteenzetting te bevatten waarom de klager zich niet kan vinden in de klachtafdoening, zoals beschreven in artikel 6.

Artikel 10: Mondelinge behandeling

 1. Tenzij de klacht schriftelijk kan worden afgedaan, stelt de externe klachtencommissie de klager in de gelegenheid om de klacht mondeling toe te lichten op een tijdstip dat door de externe klachtencommissie wordt bepaald.
 2. Dit tijdstip wordt ten minste twee weken van tevoren bekendgemaakt.
 3. De klager kan zich tijdens deze mondelinge behandeling door een derde laten bijstaan of vertegenwoordigen.
 4. De externe klachtencommissie kan de directeur en de dossierbehandelaar verzoeken om tijdens de mondelinge behandeling een nadere toelichting te geven op hun handelwijze.

Artikel 11: Nader onderzoek

 1. Voorafgaand aan, of na afloop van de mondelinge behandeling kan de externe klachtencommissie een nader onderzoek instellen.
 2. De directie verleent aan de externe klachtencommissie alle medewerking en antwoordt binnen drie weken op verzoeken om informatie.

Artikel 12: Uitspraak

 1. De externe klachtencommissie doet zo spoedig mogelijk, maar in elk geval zes weken na de mondeling behandeling, schriftelijk gemotiveerd uitspraak.
 2. De uitspraak heeft de kracht van bindend advies.

Missie en kernwaarden

16-09-2022

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten Gevaarlijke stoffen (ISBG) zorgt voor snelle erkenning van personen met een beroepsziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. We doen dit door ondersteuning van deze personen bij het aanvragen van een tegemoetkoming vanuit de overheid, goede voorlichting en kennisontwikkeling over ongezond werken.

Onze kernwaarden zijn:

Snelheid
We zorgen ervoor dat slachtoffers van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun aanvraag binnen de grenzen van een zorgvuldige dossierbehandeling. We doen dit om ongewenste lange juridische procedures voor slachtoffers te voorkomen en vanwege de mogelijke fatale ziekte waaraan slachtoffers leiden, zodat deze nog bij leven duidelijkheid krijgen over de erkenning.

Laagdrempelig
We zorgen ervoor dat slachtoffers eenvoudig een tegemoetkoming kunnen aanvragen en we begeleiden ze tijdens de aanvraagprocedure zodat een aanvraag met zo min mogelijk inspanning voor het slachtoffer afgerond wordt.

Betrokken
We beseffen dat aanvragers en naasten zich in een bijzondere en vaak kwetsbare situatie bevinden. We zijn betrokken bij hun leed en weten dat ons begrip en respect net zo veel bijdraagt aan de erkenning als een uiteindelijke financiële tegemoetkoming.

Transparant
We communiceren actief helder en volledig over de aanvraag in begrijpelijke taal. We zorgen ervoor dat het slachtoffer weet hoe het met zijn aanvraag staat en wat er nog van hem verwacht wordt zonder dat hij daar naar moet vragen. Eventuele onduidelijkheid nemen we weg door vragen te beantwoorden.

Jaarrekening
Op de bestuursvergadering van 10 februari 2023 heeft het bestuur van het ISBG de jaarrekening 2022 vastgesteld. Een exemplaar van de jaarrekening kan worden opgevraagd via info@isbg.nl.

Mensen

16-09-2022

Bestuur

M.R. van der Heijden : Voorzitter

M.R. van der Heijden

Voorzitter

Drs. L.R.M. Hartveld :

Drs. L.R.M. Hartveld

M. de Klerk :

M. de Klerk

Dr. J.H. Schouwink :

Dr. J.H. Schouwink

Mw. drs. K.H. van de Stadt :

Mw. drs. K.H. van de Stadt


Raad van Advies

Mr. A. Wolfsen : Voorzitter

Mr. A. Wolfsen

Voorzitter

A. de Boer : Vertegenwoordiger cliëntenraad

A. de Boer

Vertegenwoordiger cliëntenraad

S. Fok : LTO Nederland

S. Fok

LTO Nederland

Mw. mr. T.A. Groenewoud : Kabinetssectoren en Zelfstandige Publieke Werkgevers

Mw. mr. T.A. Groenewoud

Kabinetssectoren en Zelfstandige Publieke Werkgevers

Mw. T. Freudenberger : Zelfstandige Publieke Werkgevers

Mw. T. Freudenberger

Zelfstandige Publieke Werkgevers

Drs. L. de Jong : CNV Vakcentrale

Drs. L. de Jong

CNV Vakcentrale

A.C. Klapwijk Msc : Vakcentrale voor Professionals

A.C. Klapwijk Msc

Vakcentrale voor Professionals

Mw. mr. N. van der Knaap : Verbond van Verzekeraars

Mw. mr. N. van der Knaap

Verbond van Verzekeraars

Mr. W.M.J.M. van Mierlo : MKB Nederland en VNCO-NCW

Mr. W.M.J.M. van Mierlo

MKB Nederland en VNCO-NCW

Drs. W. van Veelen : FNV Vakcentrale

Drs. W. van Veelen

FNV Vakcentrale


Directie en Bureau

Jan Warning : Directeur

Jan Warning

Directeur

Winny Rijkers : Bureausecretaris

Winny Rijkers

Bureausecretaris

Simone Aarendonk : Beleidsmedewerker

Simone Aarendonk

Beleidsmedewerker

Willem de Boer : ICT-coördinator

Willem de Boer

ICT-coördinator

Onno Eskes : Applicatiebeheerder

Onno Eskes

Applicatiebeheerder

Esther Koree : Managementassistent

Esther Koree

Managementassistent

Henk Thuis : Beleidsmedewerker gevaarlijke stoffen

Henk Thuis

Beleidsmedewerker gevaarlijke stoffen

Job Voss : Juridisch beleidsmedewerker

Job Voss

Juridisch beleidsmedewerker


Uitvoering allergisch beroepsastma

Simone Artz : Hoofd uitvoering

Simone Artz

Hoofd uitvoering

Lilian van Belois : Dossierbehandelaar

Lilian van Belois

Dossierbehandelaar

Ellen Geleijnse : Dossierbehandelaar

Ellen Geleijnse

Dossierbehandelaar

Desi Haag : Dossierbehandelaar

Desi Haag

Dossierbehandelaar

Annette Konemann : Dossierbehandelaar

Annette Konemann

Dossierbehandelaar

Bente Miltenburg : Dossierbehandelaar

Bente Miltenburg

Dossierbehandelaar


Huisbezoekers allergisch beroepsastma

Frans de Beer : Huisbezoeker

Frans de Beer

Huisbezoeker

Jaap van Maanen : Huisbezoeker

Jaap van Maanen

Huisbezoeker

Peter Moossdorff : Huisbezoeker

Peter Moossdorff

Huisbezoeker

Bianca van Rijswijk : Huisbezoeker

Bianca van Rijswijk

Huisbezoeker

Petra Vermeer : Huisbezoeker

Petra Vermeer

Huisbezoeker

Uitvoering longkanker door asbest en CSE

Hannah Truijman : Hoofd uitvoering

Hannah Truijman

Hoofd uitvoering

Natasha Aalbregt : Dossierbehandelaar

Natasha Aalbregt

Dossierbehandelaar

Lynne Kuipers : Dossierbehandelaar

Lynne Kuipers

Dossierbehandelaar

Eldert van der Leij : Dossierbehandelaar

Eldert van der Leij

Dossierbehandelaar

Bianca Versluis : Dossierbehandelaar

Bianca Versluis

Dossierbehandelaar


Huisbezoekers longkanker door asbest en CSE

Jolanda Colli : Huisbezoeker

Jolanda Colli

Huisbezoeker

Esmeralda van Doorn : Huisbezoeker

Esmeralda van Doorn

Huisbezoeker

Jeanine Geijtenbeek : Huisbezoeker

Jeanine Geijtenbeek

Huisbezoeker

Petra Jongschaap : Huisbezoeker

Petra Jongschaap

Huisbezoeker

Jeroen Mengedoth : Huisbezoeker

Jeroen Mengedoth

Huisbezoeker

Maaike Reinsden : Huisbezoeker

Maaike Reinsden

Huisbezoeker

Maaike Terhorst : Huisbezoeker

Maaike Terhorst

Huisbezoeker

Sandra Terweij : Huisbezoeker

Sandra Terweij

Huisbezoeker


Medisch adviseur

Mw. drs. H.A. Voogt : Medisch adviseur

Mw. drs. H.A. Voogt

Medisch adviseur


Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

13-09-2022

Check hieronder of u mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Heeft u nog geen diagnose? Neem hiervoor contact op met uw arts, of vraag uw arts u door te verwijzen naar het Solvent team. Heeft u een vraag over de aanmelding voor CSE? Bel ons op 088-3038982.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

13-09-2022

Check hieronder of u mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Heeft u nog geen diagnose? Neem contact op met uw medisch specialist of bedrijfsarts. Heeft u een vraag over de aanmelding voor allergisch beroepsastma? Bel ons op 088-3037340.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

13-09-2022

Check hieronder of u mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Heeft u nog geen diagnose? Neem contact op met uw longarts. Heeft u een vraag over de aanmelding voor longkanker door asbest? Bel ons op 088-3038981.

Persoonlijke verhalen

01-09-2022

Hier kunt u enkele persoonlijke verhalen lezen van mensen die te maken kregen met een beroepsziekte door het werken met gevaarlijke stoffen.

Heeft u een andere beroepsziekte?

31-08-2022

Heeft u de beroepsziekte maligne mesothelioom of asbestose, dan kunt u terecht bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Als u een andere beroepsziekte heeft, bestaat daar op dit moment geen algemene voorziening voor. In de toekomst zal de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) gaan gelden voor meer beroepsziekten dan CSE (schildersziekte), longkanker door asbest en allergische beroepsastma. Wanneer dat gebeurt en welke beroepsziekten dat zijn, bepaalt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als u wilt weten wanneer dat is en of uw beroepsziekte daarbij hoort, raden wij u aan informatie van uw patiëntenvereniging of vakbond te volgen, regelmatig uw arts of behandelaar te vragen of zich te abonneren op de ISBG-nieuwsbrief.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen wat u kunt doen als u denkt op uw werk in aanraking te zijn (geweest) met gevaarlijke stoffen.