We hebben 50 zoekresultaten gevonden voor ''

Meer informatie over allergisch beroepsastma

17-10-2022

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen die gepaard gaat met een toegenomen gevoeligheid van de luchtwegen voor prikkels. Deze prikkels leiden tot vernauwing van de luchtwegen en klachten als piepen, benauwdheid, druk op de borst en hoesten. Astma kan ontstaan door blootstelling aan stoffen tijdens het werk. Beroepen waar veel astma voorkomt zijn bakkers, schilders en zorgpersoneel.

Meer informatie vindt u op de website van Long Alliantie Nederland.

Meer informatie over longkanker door asbest

17-10-2022

Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd bij mannen. Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 10.000 mensen aan longkanker. Longkanker komt meestal door roken. Daarnaast wordt 15% van alle gevallen van longkanker bij mannen en 5% van de gevallen bij vrouwen veroorzaakt door contact met gevaarlijke stoffen op het werk. Werkzaamheden met asbest vormen daarbij een belangrijke categorie. Voor asbest geldt hoe hoger de blootstelling, hoe groter het risico op asbestgerelateerde longkanker.

Longkanker door asbest mag niet verward worden met mesothelioom, ook wel ‘asbestkanker’ genoemd. Bij mesothelioom gaat het om kanker van het longvlies. Patiënten met mesothelioom kunnen zich aanmelden voor een andere regeling, deze wordt uitgevoerd door het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Wanneer u mesothelioom heeft kunt u zich via deze link aanmelden.

Klachtenregeling

16-09-2022

Klachtenregeling Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen
Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (hierna te noemen: ISBG) vindt het belangrijk dat allen die gebruikmaken van de diensten van het instituut tevreden zijn over de dienstverlening. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling van een dossier, meld dat dan eerst bij de betrokken dossierbehandelaar. Mocht u na de reactie van de dossierbehandelaar nog steeds niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenregeling.

Artikel 1: Klachtrecht

 1. Eenieder heeft het recht om over de dienstverlening van het ISBG een klacht in te dienen bij het ISBG.
 2. Klachten over het ISBG kunnen ook betrekking hebben op dienstverlening door personen die niet in loondienst maar onder verantwoordelijkheid van het ISBG werken.
 3. Middels het klachtrecht van het ISBG kan geen bezwaar worden gemaakt tegen een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld om geen voorschot of tegemoetkoming te verstrekken. Daarvoor dient de bezwaarprocedure van de SVB te worden gevolgd. Wel kan een klacht worden ingediend over de wijze waarop het ISBG tot het advies aan de SVB is gekomen.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht kan worden verzonden met de post of via e-mail. Uit de aanduiding moet blijken dat het gaat om een klacht in het kader van de klachtenregeling van het ISBG.
 2. De klacht bevat ten minste:
  • de naam en het adres van de indiener en zo mogelijk het dossiernummer van het betreffende dossier;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  • de dagtekening;
  • de handtekening van de klager.
 3. Wanneer de klacht per post wordt verzonden, kan het volgende adres worden gebruikt:
  ISBG
  T.a.v. directie ISBG
  Postbus 90405
  2509 LK  DEN HAAG
  Het volgende e-mailadres kan worden gebruikt wanneer de klacht per e-mail wordt ingediend: info@isbg.nl
 4. Als de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.

Artikel 3: Ontvangstbevestiging

Het ISBG bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen een week na ontvangst.

Artikel 4: Termijnen

 1. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.
 2. De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager.

Artikel 5: Klachtbehandeling

 1. De directeur ISBG is belast met de behandeling van de klacht.
 2. Als de klacht betrekking heeft op een gedraging van de directeur ISBG, wordt de klacht behandeld door het bestuur van het ISBG.

Artikel 6: Klachtafdoening

Het ISBG stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis:
a. van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht; en
b. of de klacht gegrond, deels gegrond of ongegrond wordt verklaard; en
c. van de eventuele conclusies die het ISBG aan dit oordeel verbindt; en
d. de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen dit oordeel en de eventueel hieraan verbonden conclusies.

Artikel 7: Beroep

Als een klager zich niet kan vinden in de beslissing van het ISBG over de behandeling van een klacht kan hij/zij in beroep gaan bij de externe klachtencommissie van het ISBG.

Artikel 8: De externe klachtencommissie

 1. De externe klachtencommissie bestaat uit drie leden.
 2. De leden zijn niet in loondienst werkzaam voor het ISBG en verrichten ook niet op andere wijze werkzaamheden voor het ISBG. Eén lid is afkomstig uit de kring van verzekeraars/werkgevers, één lid is afkomstig uit de kring van vakorganisaties/slachtofferorganisaties en één lid uit de kring van de rijksoverheid.
 3. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.
 4. De externe klachtencommissie wordt secretarieel ondersteund door de bureausecretaris van het ISBG.

Artikel 9: Aanmelding externe klachtenprocedure

 1. Een klager kan slechts een klacht indienen bij de externe klachtencommissie nadat een reactie is ontvangen zoals beschreven in artikel 6.
 2. Een klager dient binnen zes maanden na afronding van de reactie zoals beschreven in artikel 6 een beroep in te stellen bij de externe klachtencommissie.
 3. Dit beroep kan worden verzonden met de post of via e-mail en dient te zijn geadresseerd aan:
  Externe klachtencommissie ISBG
  Postbus 90405
  2509 LK  DEN HAAG
  Als de klacht per e-mail wordt verstuurd is het e-mailadres: info@isbg.nl
 4. Naast hetgeen beschreven is in artikel 2 lid 2 dient de klacht ook een uiteenzetting te bevatten waarom de klager zich niet kan vinden in de klachtafdoening, zoals beschreven in artikel 6.

Artikel 10: Mondelinge behandeling

 1. Tenzij de klacht schriftelijk kan worden afgedaan, stelt de externe klachtencommissie de klager in de gelegenheid om de klacht mondeling toe te lichten op een tijdstip dat door de externe klachtencommissie wordt bepaald.
 2. Dit tijdstip wordt ten minste twee weken van tevoren bekendgemaakt.
 3. De klager kan zich tijdens deze mondelinge behandeling door een derde laten bijstaan of vertegenwoordigen.
 4. De externe klachtencommissie kan de directeur en de dossierbehandelaar verzoeken om tijdens de mondelinge behandeling een nadere toelichting te geven op hun handelwijze.

Artikel 11: Nader onderzoek

 1. Voorafgaand aan, of na afloop van de mondelinge behandeling kan de externe klachtencommissie een nader onderzoek instellen.
 2. De directie verleent aan de externe klachtencommissie alle medewerking en antwoordt binnen drie weken op verzoeken om informatie.

Artikel 12: Uitspraak

 1. De externe klachtencommissie doet zo spoedig mogelijk, maar in elk geval zes weken na de mondeling behandeling, schriftelijk gemotiveerd uitspraak.
 2. De uitspraak heeft de kracht van bindend advies.

Missie en kernwaarden

16-09-2022

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten Gevaarlijke stoffen (ISBG) zorgt voor snelle erkenning van personen met een beroepsziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. We doen dit door ondersteuning van deze personen bij het aanvragen van een tegemoetkoming vanuit de overheid, goede voorlichting en kennisontwikkeling over ongezond werken.

Onze kernwaarden zijn:

Snelheid
We zorgen ervoor dat slachtoffers van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun aanvraag binnen de grenzen van een zorgvuldige dossierbehandeling. We doen dit om ongewenste lange juridische procedures voor slachtoffers te voorkomen en vanwege de mogelijke fatale ziekte waaraan slachtoffers leiden, zodat deze nog bij leven duidelijkheid krijgen over de erkenning.

Laagdrempelig
We zorgen ervoor dat slachtoffers eenvoudig een tegemoetkoming kunnen aanvragen en we begeleiden ze tijdens de aanvraagprocedure zodat een aanvraag met zo min mogelijk inspanning voor het slachtoffer afgerond wordt.

Betrokken
We beseffen dat aanvragers en naasten zich in een bijzondere en vaak kwetsbare situatie bevinden. We zijn betrokken bij hun leed en weten dat ons begrip en respect net zo veel bijdraagt aan de erkenning als een uiteindelijke financiële tegemoetkoming.

Transparant
We communiceren actief helder en volledig over de aanvraag in begrijpelijke taal. We zorgen ervoor dat het slachtoffer weet hoe het met zijn aanvraag staat en wat er nog van hem verwacht wordt zonder dat hij daar naar moet vragen. Eventuele onduidelijkheid nemen we weg door vragen te beantwoorden.

Mensen

16-09-2022

Bestuur

Rob van der Heijden : Voorzitter

Rob van der Heijden

Voorzitter

Leo Hartveld :

Leo Hartveld

Marcel de Klerk :

Marcel de Klerk

Hugo Schouwink :

Hugo Schouwink

Karianne van de Stadt :

Karianne van de Stadt


Raad van Advies

Aleid Wolfsen : Voorzitter

Aleid Wolfsen

Voorzitter

Aize de Boer : Vertegenwoordiger cliëntenraad

Aize de Boer

Vertegenwoordiger cliëntenraad

Steve Fok : LTO Nederland

Steve Fok

LTO Nederland

Thea Groenewoud : Kabinetssectoren en Zelfstandige Publieke Werkgevers

Thea Groenewoud

Kabinetssectoren en Zelfstandige Publieke Werkgevers

Leon de Jong : CNV Vakcentrale

Leon de Jong

CNV Vakcentrale

Amerik Klapwijk : Vakcentrale voor Professionals

Amerik Klapwijk

Vakcentrale voor Professionals

Nikki van der Knaap : Verbond van Verzekeraars

Nikki van der Knaap

Verbond van Verzekeraars

Mario van Mierlo : MKB Nederland en VNCO-NCW

Mario van Mierlo

MKB Nederland en VNCO-NCW

Wim van Veelen : FNV Vakcentrale

Wim van Veelen

FNV Vakcentrale


Directie en Bureau

Jan Warning : Directeur

Jan Warning

Directeur

Winny Rijkers : Bureausecretaris

Winny Rijkers

Bureausecretaris

Simone Aarendonk : Beleidsmedewerker

Simone Aarendonk

Beleidsmedewerker

Willem de Boer : ICT-coördinator

Willem de Boer

ICT-coördinator

Onno Eskes : Applicatiebeheerder / Data-analist

Onno Eskes

Applicatiebeheerder / Data-analist

Esther Koree : Managementassistent

Esther Koree

Managementassistent

Ramona van Heerebeek : Beleidsmedewerker gevaarlijke stoffen

Ramona van Heerebeek

Beleidsmedewerker gevaarlijke stoffen

Job Voss : Juridisch beleidsmedewerker

Job Voss

Juridisch beleidsmedewerker


Uitvoering allergisch beroepsastma

Simone Artz : Hoofd uitvoering

Simone Artz

Hoofd uitvoering

Ellen Geleijnse : Senior dossierbehandelaar

Ellen Geleijnse

Senior dossierbehandelaar

Desi Haag : Dossierbehandelaar

Desi Haag

Dossierbehandelaar

Annette Konemann : Dossierbehandelaar

Annette Konemann

Dossierbehandelaar

Bente Miltenburg : Dossierbehandelaar

Bente Miltenburg

Dossierbehandelaar


Huisbezoekers allergisch beroepsastma

Frans de Beer : Huisbezoeker

Frans de Beer

Huisbezoeker

Jaap van Maanen : Huisbezoeker

Jaap van Maanen

Huisbezoeker

Peter Moossdorff : Huisbezoeker

Peter Moossdorff

Huisbezoeker

Bianca van Rijswijk : Huisbezoeker

Bianca van Rijswijk

Huisbezoeker

Petra Vermeer : Huisbezoeker

Petra Vermeer

Huisbezoeker

Uitvoering longkanker door asbest en CSE

Michelle Schild : Teamleider

Michelle Schild

Teamleider

Natasha Aalbregt : Dossierbehandelaar

Natasha Aalbregt

Dossierbehandelaar

Lynne Kuipers : Dossierbehandelaar

Lynne Kuipers

Dossierbehandelaar

Bianca Versluis : Dossierbehandelaar

Bianca Versluis

Dossierbehandelaar


Huisbezoekers longkanker door asbest en CSE

Jolanda Colli : Huisbezoeker

Jolanda Colli

Huisbezoeker

Esmeralda van Doorn : Huisbezoeker

Esmeralda van Doorn

Huisbezoeker

Jeanine Geijtenbeek : Huisbezoeker

Jeanine Geijtenbeek

Huisbezoeker

Petra Jongschaap : Huisbezoeker

Petra Jongschaap

Huisbezoeker

Maaike Reinsden : Huisbezoeker

Maaike Reinsden

Huisbezoeker

Maaike Terhorst : Huisbezoeker

Maaike Terhorst

Huisbezoeker

Sandra Terweij : Huisbezoeker

Sandra Terweij

Huisbezoeker


Medisch adviseur

Gonnie Voogt : Medisch adviseur

Gonnie Voogt

Medisch adviseur


Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

13-09-2022

Check hieronder of u mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Heeft u nog geen diagnose? Neem hiervoor contact op met uw arts, of vraag uw arts u door te verwijzen naar het Solvent team. Heeft u een vraag over de aanmelding voor CSE? Bel ons op 088-3038982.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

13-09-2022

Check hieronder of u mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Heeft u nog geen diagnose? Neem contact op met uw medisch specialist of bedrijfsarts. Heeft u een vraag over de aanmelding voor allergisch beroepsastma? Bel ons op 088-3037340.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

13-09-2022

Check hieronder of u mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Heeft u nog geen diagnose? Neem contact op met uw longarts. Heeft u een vraag over de aanmelding voor longkanker door asbest? Bel ons op 088-3038981.