Voorwaarden van de regeling TSB

Wie voldoet  aan de volgende voorwaarden kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming:

 • U heeft een beroepsziekte die genoemd wordt in de TSB-regeling (longkanker door asbest, allergisch beroepsastma of CSE/schildersziekte). Deze diagnose wordt bevestigd door het medisch panel. Het panel wordt ondersteund door Lexces.
 • Uw beroepsziekte is ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op (het Europese gedeelte van het) Nederlands grondgebied.
 • Uw beroepsziekte is ontstaan door arbeid waarop Nederlands recht van toepassing was.
 • U heeft voor deze beroepsziekte geen vergoeding van uw werkgever of opdrachtgever ontvangen. Wanneer u wel een vergoeding van uw werkgever of opdrachtgever heeft ontvangen die minder is dan het bedrag van de tegemoetkoming volgens de TSB-regeling, dan heeft u recht op het verschil tussen beide bedragen.
 • U heeft geen tegemoetkoming ontvangen van de overheid voor een andere beroepsziekte. Dat is het geval wanneer u een tegemoetkoming heeft ontvangen volgens de TSB-regeling voor een andere beroepsziekte of wanneer u een tegemoetkoming ontving volgens de TAS-, de TNS- of de CSE-regeling. De TAS- en TNS-regeling zijn regelingen voor asbestslachtoffers met de ziekten maligne mesothelioom en asbestose. De CSE-regeling geldt voor mensen met de schildersziekte.
 • U heeft de aanvraag voor de tegemoetkoming zelf ondertekend. Mocht u onverhoopt komen te overlijden voordat de ondertekende aanvraag naar de SVB is gestuurd, dan hebben uw nabestaanden beperkte tijd om dit alsnog in uw plaats te doen. Deze termijn bedraagt zes weken nadat het ISBG deze ter ondertekening heeft toegestuurd.
 • Nabestaanden die recht hebben op de tegemoetkoming zijn volgens de regeling in aflopende volgorde:
  • de langstlevende der echtgenoten
  • de minderjarige kinderen
  • personen met wie de overledene in gezinsverband leefde
  • andere erfgenamen, waarbij een verklaring van erfrecht dient te worden overlegd.

De volledige tekst van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) is te vinden via de volgende link.