Samenwerking

Voor de uitvoering van de regeling TSB werkt het ISBG samen met andere organisaties:

Lexces

Lexces is het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten. Lexces draagt leden aan voor de samenstelling van het Deskundigenpanel. Het panel beoordeelt voor elke aanvraag op basis van medische gegevens of er sprake is van een beroepsziekte conform de regeling. Bureau Lexces ondersteunt het Deskundigenpanel. De Adviescommissie Lijst Beroepsziekten adviseert de minister van SZW over de lijst van erkende beroepsziekten en stelt het protocol op voor de diagnose van de beroepsziekte.

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder op het gebied van Sociale Zekerheid en voert voor de overheid onder meer de AOW en kinderbijslag uit. In het kader van de Regeling TSB neemt de SVB het besluit over de tegemoetkoming op basis van het advies van het ISBG en verricht de uitbetaling van de tegemoetkoming. Als u het niet eens bent met het besluit over de tegemoetkoming kunt u bij de SVB bezwaar aan te tekenen.

Instituut Asbestslachtoffers

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is in 1999 opgericht door centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, het Verbond van Verzekeraars, het Comité Asbestslachtoffers en de rijksoverheid om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten. Asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom en asbestose dienen zich aan te melden bij het IAS. Vanwege de vele raakvlakken vindt er structureel over en weer personele uitwisseling plaats tussen het IAS en het ISBG.